Kancelaria Prawna Simiński & Szymanek świadczy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną polegającą między innymi na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism procesowych, reprezentowaniu Klientów przed sądami, organami dochodzeniowo-śledczymi, organami administracyjnymi, osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz innymi podmiotami, jak również w postępowaniach egzekucyjnych. Zakres oferowanych usług obejmuje także sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie pism procesowych, projektów umów, jak również prowadzenie negocjacji ze stroną przeciwną.

Nasza Kancelaria, w ramach swojej codziennej praktyki, oferuje kompleksowe usługi prawne dla Klientów indywidualnych, przedsiębiorców, a także usługi dedykowane dla jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów. Świadczenie pomocy prawnej dostosowane jest każdorazowo do potrzeb Klienta i obejmuje jej udzielanie nie tylko w siedzibie Kancelarii, ale również w siedzibie Klienta, bądź miejscu przez niego wskazanym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, Kancelaria oferuje również świadczenie usług prawnych na odległość – drogą telefoniczną lub mailową.

SPRAWY CYWILNE

+

Oferujemy wszechstronną pomoc prawną w sprawach cywilnych w zakresie zarówno reprezentacji w postępowaniach sądowych, jak również projektowania i opiniowania umów cywilnoprawnych, a także prowadzenia negocjacji w imieniu Klientów. Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa spadkowego, rzeczowego, zobowiązań, w tym sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

SPRAWY RODZINNE

+

Doświadczenie Kancelarii obejmuje prowadzenie spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego, między innymi o rozwód, ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku wspólnego, alimenty, czy spraw dotyczących stosunków między rodzicami a dziećmi (o uregulowanie kontaktów, o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej).

SPRAWY KARNE

+

Oferowane przez nas usługi obejmują zarówno obronę podejrzanych (na etapie postępowania przygotowawczego) i oskarżonych (na etapie postępowania sądowego), jak również reprezentację osób pokrzywdzonych przestępstwami, w tym także w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Kancelaria prowadzi ponadto sprawy związane z wykonywaniem wobec skazanych wyroków karnych (między innymi sprawy o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, czy warunkowe przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego).

SPRAWY GOSPODARCZE

+

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną spółkom prawa handlowego. Posiadamy doświadczenie w zakładaniu spółek oraz doradztwie w zakresie bieżących spraw korporacyjnych. Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna dotyczy także reprezentowania Klientów w postępowaniach przed sądami gospodarczymi, w tym w sprawach wynikających z subsydiarnej odpowiedzialności członków zarządu spółek.

SPRAWY UPADŁOŚCIOWE

+

Praktyka Kancelarii obejmuje reprezentowanie Klientów w sprawach upadłościowych zarówno po stronie dłużników, jak i wierzycieli. Kancelaria posiada również doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z ogłoszeniem upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej).

SPRAWY PRACOWNICZE

+

Kancelaria świadczy bieżącą pomoc prawną w sprawach dotyczących stosunku pracy zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, a także reprezentuje Klientów w sprawach przed sądami pracy. Usługi świadczone przez Kancelarię dotyczą ponadto przygotowywania oraz opiniowania projektów umów, regulaminów i innych wewnętrznych przepisów prawa pracy.

SPRAWY EGZEKUCYJNE

+

Doświadczenie Kancelarii obejmuje z jednej strony reprezentację wierzycieli w postępowaniach egzekucyjnych mających na celu odzyskanie należności od dłużników, a z drugiej strony także świadczenie pomocy prawnej dłużnikom w celu restrukturyzacji ich zadłużenia (prowadzącego również do częściowego umorzenia zobowiązań). Oferowane przez nas usługi dotyczą także prowadzenia spraw sądowych, których celem jest pozbawienie tytułów wykonawczych wykonalności (powództwa przeciwegzekucyjne), zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (powództwa interwencyjne), czy ochrona praw naruszonych bądź zagrożonych działaniem komornika (skargi na czynności komornika).

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

+

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie reprezentowania Klientów w sprawach administracyjnych (przed organami administracyjnymi), jak również sądowoadministracyjnych (przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). Oferta Kancelarii obejmuje także pomoc prawną i bieżące doradztwo jednostkom samorządu terytorialnego.

Projektowanie stron internetowych Master-NET